FD - FENOMENOLOŠKO DRUŠTVO V LJUBLJANI

Fenomenološko društvo v Ljubljani je bilo ustanovljeno leta 1990 na pobudo Deana Komela ter Tineta Hribarja, Ivana Urbančiča in Andrine Tonkli-Komel. Poglaviten cilj društva je predvsem razvijanje fenomenološke in  hermenevtične filozofije pa tudi  filozofske diskusije o  kulturi in znanosti.  Njegov prvi predsednik je bil Ivan Urbančič. Od leta 1996 je njegov predsednik Dean Komel, ki je kot podpredsednik  do tedaj organiziral delo društva. Od leta 1991 izdaja Fenomenološko društvo lastno knjižno zbirko in revijo Phainomena. V okviru  Fenomenološkega društva se je leta 1996 bila oblikovana tudi študentska hermenevtično-fenomenološka sekcija. Društvo sodeluje s številnimi posamezniki in institucijami v tujini, ki delujejo na področju fenomenologije in hermenevtike.

Dejavnosti  Fenomenološkega  društva:

Sedež društva : Fenomenološko društvo,  Dalmatinova 1, d.o.o. Nova revija, Ljubljana 1000, tel. 00386 01 4334074, info@nova-revija.si; info@fenomenolosko-drustvo.si

ali: Fenomenološko društvo, Oddelek za filozofijo, (kab. 432),  Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana 1000   

Kontaktna oseba: Dean Komel,  Oddelek za filozofijo,  (kab. 432a), tel  386 01 2411106,  E-mail: dean.komel@guest.arnes.si .

Knjižna zbirka PHAINOMENA (Urednika Tine Hribar in Dean Komel)

Nekateri pomembnejši dogodki

Povezave